Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-03-02
Godzina licytacji: 10:00
Numer sprawy,
licytacja:
, licytacja:
Miejsce licytacji: 66-431 Stare Polichno ul. Nadbrzeżna 8
Cena wywołania: 5500,00 zł
Suma oszacowania: 11000,00 zł
 
samochód osobowy BMW seria 525 nr rej. FGW 2HM1 VIN WBADL01020GY01086 rok prod. 2000 poj. 2497 cm3

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc - przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 1100,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 24.01.2018r. (data wpływu środków na rachunek bankowy Komornika). Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala 23 83550009 0059 7148 2000 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 8672 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zgodnie z art. 867 § (2) kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję
UWAGA: Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 626) nabywca obowiązany jest odprowadzić należny podatek, którego stawka wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy