Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1M/00046406/7
Data licytacji: 2019-02-27
Godzina licytacji: 14:30
Numer sprawy,
licytacja:
, licytacja:
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu ul. Niedziałkowskiego 6, sala nr 2
Cena wywołania: 54000,00
Suma oszacowania: 40500,00
 
Przedmiotem przetargu jest budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 63,87 m 2 w tym poddasze użytkowe - 27,53 m 2, piwnica o pow. - 17,7 m 2 oraz dwa budynki gospodarcze tworzące zwarty kompleks o pow. zabudowy - 31,00 m 2

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala 23 83550009 0059 7148 2000 0001. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 26.02.2019r. (data wpływu środków na rachunek bankowy komornika).
Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tym samym terminie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu I Wydział Cywilny (sygn. akt I Co 976/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w Kancelarii Komornika.

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy